ปัจจัยที่มีผลต่อการกัดกร่อนจากบรรยากาศ

ปัจจัยที่มีผลต่อการกัดกร่อนจากบรรยากาศ

กันยายน 3, 2013 บทความทั่วไป บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

ปัจจัยที่มีผลต่อการกัดกร่อนโลหะจากบรรยากาศ คือ  ความชื้น  อุณหภูมิ สารปนเปื้อน และการควบคุมการกัดกร่อน แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกัดกร่อนจากบรรยากาศ  คือ ความชื้น ซึ่งอยู่ในรูปของฝน และหยดน้ำค้าง ในกรณีที่บรรยากาศไม่มีความชื้นปนเปื้อนจะมีผลกระทบต่อการกัดกร่อนน้อยหรือไม่มีการกัดกร่อนเกิดขึ้นเลยน้ำฝนมีประโยชน์ในการชะล้างมลพิษในชั้นบรรยากาศ แต่ในทางตรงข้ามน้ำฝนที่มีการชะล้างมลพิษในชั้นบรรยากาศจะเร่งการกัดกร่อนของโลหะ  เนื่องจากน้ำฝนที่เกิดจาการชะล้างมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเป็นกรด หรือที่เราเรียกกันว่า ฝนกรด ความเป็นกรดนี้จะทำให้เร่งการกัดกร่อนของโลหะ

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (RH) คือ อัตราส่วนของปริมาณน้ำในอากาศต่อปริมาณไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิห้องมีค่าเป็นเปอร์เซนต์  ความชื้นในอากาศจะทำให้โลหะเกิดฟิล์มอิเล็กโทรไลต์บนผิวโลหะ จากปฎิกิริยาจากแตกตัวให้ไอออนของโลหะเนื่องจากน้ำ ดังรูปที่ 1 การกัดกร่อนจะเกิดขึ้นมากในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูงสลับกับความชื้นต่ำ

rust

การเกิดฟิล์มอิเล็กโทรไลต์ของโลหะ

 

Photo Cr. http://corrosion-doctors.org