น้ำดื่มที่ปลอดภัย

น้ำดื่มที่ปลอดภัย

พฤศจิกายน 11, 2013 บทความทั่วไป 0

น้ำดื่มที่ปลอดภัย แหล่งน้ำบนโลกประกอบด้วย แหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำลำธารและทะเลสาบ) และแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งพื้นน้ำซึ่งส่วนใหญ่มาจากชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดิน โดยสารปนเปื้อนเหล่านี้อยู่ได้ในทุกแหล่ง เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำแข็ง น้ำสาธารณะ หรือแม้กระทั่งน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นต้น ในน้ำดื่มมีสารพิษหลายประเภทที่ปนเปื้อน ทำให้เกิดอากาศเจ็บป่วย และก่อให้เกิดโรค สารปนเปื้อนที่อยู่ในแหล่งน้ำประกอบด้วยสารกำจัดศัตรูพืช โลหะหนัก เช่น สารหนู และตะกั่ว ของเสียจากสัตว์และมนุษย์ และสารเคมีที่ใช้ระหว่างการบำบัด น้ำดื่ม การสัมผัสกับสารปนเปื้อนเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง และโรคมะเร็ง เป็นต้น

watermark.php

ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อน

การสัมผัสกับเชื้อโรคทีอยู่สามารถทำให้มีอาการคลื่นไส้ เป็นไข้ ท้องเสีย และกระหายน้ำ การสัมผัสระยะยาวอาจทำให้เกิดผื่นคัน โรคหัวใจ เบาหวาน โรคมะเร็ง และมีปัญหากับระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ ทุกคนมีความเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพเนื่องจากการปนเปื้อนในน้ำดื่ม ระดับความเสี่ยงมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของสารปนเปื้อน ระดับของสารปนเปื้อน พฤติกรรมการสูบบุหรี่และรับประทานของแต่ละบุคคล และมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายสูงในการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนในหญิงตั้งครรภ์ ทาราก เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

สารปนเปื้อนทางเคมีและจุลินทรีย์

จุลินทรีย์หลายชนิด และสารเคมีที่สามารถปนเปื้อนน้ำดื่ม และเป็นภัยคุมคามต่อสุขภาพชองประชาชน พบมากที่สุด คือ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ E. coli, Cryptosporidium, Giardia และเชื้อ Salmonella สำหรับสารปนเปื้อนที่เป็นสารเคมี คือ สารหนู, เรดอน, ตะกั่วและไนเตรด บางส่วนของสารปนเปื้อนเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในขณะที่คนอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น การปนเปื้อนน้ำดื่มเกิดขึ้นได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร ปัญหาของการปนเปื้อนเกิดขึ้นในน้ำสาธารณูปโภค

Cr. http://www.freedrinkingwater.com

Cr. http://www.freedrinkingwater.com

สรุป

คุณภาพของน้ำดื่มมีความเสี่ยงต่อสุขภาพแตกต่างกันไปทั่วโลกในขณะที่บางภูมิภาค แสดงการปนเปื้อนอยู่ในระดับสูงของสารหนู ฟลูออไร หรือปนเปื้อนน้ำจากเชื้อ การปนเปื้อนมักเป็นผลมาจากกิจกรรมทางการเกษตร และอุตสาหกรรม การ ปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากน้ำดื่มยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญและควรระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งจำเป็นแม้จะอยู่ในประเทศที่พัฒนามากที่สุด การวิจัยล่าสุดได้แสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ ระหว่าง การฆ่าเชื้อโรค โดยผลิตภัณฑ์ และมะเร็งระบบสืบพันธุ์ ได้ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่โดย ในแง่ของ ผลประโยชน์ของการดื่มน้ำที่มีปริมาณจุลินทรีย์ แต่ก็ควรจะลดระดับของการฆ่าเชื้อโรค โดยผลิตภัณฑ์ โดยไม่สูญเสีย กระบวนการ ฆ่าเชื้อและ ในราคาที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภค เพื่อ ให้สามารถกำหนดคุณภาพ ระดับของสารปนเปื้อน