สิ่งที่อยู่ภายในอากาศที่หายใจเข้าไป

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

สิ่งที่อยู่ภายในอากาศที่หายใจเข้าไป

มิถุนายน 29, 2014 บทความทั่วไป 0

ในปี 1992 ได้รับความร่วมมือระหว่างสถานบันวิจัย the Wallenberg laboratoryที่Stockholm University กับบริษัท Camfil Farr เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับอนุภาคภายในอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ระบบตัวอย่าง( sampling system) นำมาวิเคราะห์ด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope) และกล้องเอกซ์เรย์ ( X-ray spectrometer)

air

ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์สแกน (SEM) กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาถูกชนด้วยอิเล็กตรอนพลังงานสูง  ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพต่างๆ อิเล็กตรอนบางตัวสะท้อนกลับและจากนั้นจะสามารถตรวจพบและก่อให้เกิดภาพในเวลาเดียวกันอะตอมในชิ้นตัวอย่างจะถูกกระตุ้นทำให้อิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานย้ายไปอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่ถูกกระตุ้น เมื่ออิเล็กตรอนปล่อยพลังงานออกมาเพื่อกลับสู่สถานะเดิมจะปล่อยรังสีเอกซ์จากชิ้นตัวอย่าง ซึ่งสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือวัด EDS การแผ่รังสีนี้สามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีที่อยู่ภายในชิ้นตัวอย่างได้

Filter-aircleaner

ตัวอย่างแผ่นกรองอากาศ

กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดใช้ในการวิเคราะห์แผ่นกรองตัวอย่าง เพื่อประเมินปัญหาของแผ่นกรอง หรือการศึกษาปริมาณและชนิดของอนุภาคที่ถูกขังอยู่ในตัวกรอง

ตัวอย่างฝุ่นละออง

          กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดนี้ใช้ในการวิเคราะห์ฝุ่น เพื่อใช้ในการระบุปริมาณที่พบในอากาศและแผ่นกรอง

สรุปผลการวิเคราะห์

  • จากการวิเคราะห์อนุภาคและฝุ่นละอองภายในอากาศและแผ่นกรอง ด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดสามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
  • การประเมินผลของอนุภาคเนื้อหาและข้อสังเกตเกี่ยวกับเนื้อหาที่อนุภาคของแต่ละตัวอย่าง
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการเชื่อมต่อกับกระบวนการสุ่มตัวอย่าง
  • ภาพรวมขององค์ประกอบอนุภาคในแต่ละตัวอย่าง
  • ตารางของข้อมูลที่เกี่ยวกับชนิดและปริมาณของอนุภาคที่พบในตัวอย่าง
  • การวิเคราะห์ EDS ของอนุภาคที่สนใจ

outgoing-air

จากภาพพบว่า เป็นแผ่นกรองที่ดีของอากาศที่มีความเข้มข้นต่ำมาก แสดงว่าอนุภาคในอากาศที่เข้ามามากกว่าอากาศที่ออกจากแผ่นกรอง