ออกแบบอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับห้องเซิฟเวอร์

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

ออกแบบอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับห้องเซิฟเวอร์

ตุลาคม 24, 2013 บทความเกี่ยวกับระบบอากาศ 0

ห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับงานธุรกิจหรือองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จ่ายเงินจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายและการดำเนินการซ่อมบำรุง ดังนั้นการออกแบบศูนย์ข้อมูลให้ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้สำหรับการจัดเก็บของเทคโนโลยีและไฟล์จึงเป็นสิ่งจำเป็น

Server

Server

การเก็บอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างห้องเซิฟเวอร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านี้ควรอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส และระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 45 ที่ระดับความสูงถึง 2,150 เมตร หากระบบเครื่องปรับอากาศทำงานผิดพลาดหรือเกิดความผิดปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วเพื่อไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ และตั้งอุณหภูมิให้ตอบสนองต่ออุณหภูมิ  + หรือ – 1 องศา C  และความชื้นสัมพัทธ์ + หรือ ร้อยละ 5  ซึ่งสภาวะแวดล้อมของอากาศที่เหมาะสมกับการทำงานของเซิฟเวอร์มีดังนี้

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่จำกัด

พื้นที่ว่างที่มีเครื่องปรับอากาศ

พื้นที่ว่างที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

อุณหภูมิ 16-32 องศาเซลเซียส 16-32 องศาเซลเซียส 10- 40.6 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ 20-80 เปอร์เซนต์ 8-80 เปอร์เซนต์ 8-80 เปอร์เซนต์
Maximum wet bulb 23 องศาเซลเซียส 23 องศาเซลเซียส 27 องศาเซลเซียส
Cr. ibm.com

Cr. ibm.com

ขั้นตอนที่ใช้ในการออกแบบมีดังนี้

  1. กำหนดขนาดห้องให้เหมาะสมกับความต้องการก่อนตัดสินใจควรดูรายละเอียดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งอยู่ภายในห้องให้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นสาย และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ และควรติดตั้งอุปกรณ์ไว้ห่างจากผนัง
  2. การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ควรติดตั้งให้มีพื้นทีใช้ประโยชน์ให้มากโดยการเก็บเข้าตู้เก็บที่มีลิ้นชัก
  3. รักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องให้ต่ำ และควรมีการติดตั้งระบบระบายความร้อน ความสูงของเพดานภายให้ห้องอย่างน้อยที่สุดควรสูง  3.7-5.5 เมตร และควรติดตั้งเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ และเครื่องลดความชื้นเพื่อปรับสภาวะอากาศให้เหมาะสม
  4. ควรจัดที่ว่างให้เพียงพอต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสายเคเบิลต่างๆ ที่ต้องติดตั้งภายในห้อง
  5. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องเซิฟเวอร์ ควรติดตั้งล็อคหรือระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการถูกขโมยข้อมูล
  6. อนุญาตให้มีการตรวจสอบ ห้องเซิร์ฟเวอร์ควรจะตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  โดยทั่วไปเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายจะตรวจสอบความผิดพลาดและแจ้งเตือนไปทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลล์เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น