ขนาดฝุ่น PM 2.5 คืออะไร มีผลกระทบอะไรต่อรางกาย

เรา ปราดเปรื่อง เรื่องอากาศ

ขนาดฝุ่น PM 2.5 คืออะไร มีผลกระทบอะไรต่อรางกาย

กุมภาพันธ์ 7, 2018 ระบบฟอกอากาศ สุขภาพ 0

ขนาดฝุ่น PM 2.5 คืออะไร

ขนาดฝุ่น PM 2.5 PM ย่อมาจากคำว่า Particulate Matters หมายถึง ละอองฝุ่นในอากาศ ตัวเลข 2.5 หมายถึง ขนาดของละอองฝุ่นในหน่วยของไมครอน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นผมจะมีขนาดเล็กมาก ดังรูป

Cr. diamondenv.wordpress.com

PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้ลึกมาก และอันตรายกว่า PM 10 จึงเป็นฝุ่นละอองที่ทั่วโลกให้ความสนใจ จากข้อกำหนดของ WHO เกณฑ์มาตรฐานของ PM 2.5 ที่ไม่ควรเกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM 2.5 เกิดจากโรงไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องบิน การเผาไหม้ การเผาป่า การเผาไหม้ทางการเกษตร และการระเบิดของภูเขาไฟ บางส่วนของ PM 2.5 สามารถปล่อยสู่อากาศได้โดยตรง

ภาพประกอบ PM2.5

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต แสดงฝุ่นขนาดต่างๆเมื่อเข้าสู่ร่างกาย

ตารางแสดงมาตรฐาน 24-Hour PM2.5 Standard (μg/m3)

PM2.5 Air Quality Index PM2.5 Health Effects
0 to 12.0 Good
0 to 50
ไม่มีความเสี่ยง
12.1 to 35.4 Moderate
51 to 100
อาจพบอาการผิดปกติกับทางเดินหายใจ
35.5 to 55.4 Unhealthy for Sensitive Groups
101 to 150
จะมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจในบุคคลที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดปอด มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและผู้สูงอายุ
55.5 to 150.4 Unhealthy
151 to 200
เพิ่มความรุนแรงของโรคหัวใจและปอดและการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้สูงอายุ เพิ่มผลกระทบทางเดินหายใจในประชากรทั่วไป
150.5 to 250.4 Very Unhealthy
201 to 300
มีความรุนแรงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดปอดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้สูงอายุ เพิ่มผลกระทบทางเดินหายใจในประชากรทั่วไป
250.5 to 500.4 Hazardous
301 to 500
มีความรุนแรงอย่างมากต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดปอดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้สูงอายุ เพิ่มผลกระทบทางเดินหายใจในประชากรทั่วไป

การดูแลสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5

  1. ให้อยู่ภายในอาคารบ้านเรือน หากไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้าน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง
  2. ปิดประตูหน้าต่างอาคารบ้านเรือน เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า หากปิดไม่ได้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำทำเป็นม่านปิดแทน
  3. หากจำเป็นต้องออกนอกอาคาร ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ ปิดจมูกและปาก แต่หากอยู่ในที่ที่มีฝุ่นหนาแน่นให้ใช้หน้ากากกรองฝุ่น หรือหาผ้าเปียกมาปิดจมูก 
  4. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และการทำงานหนักที่ออกแรงมาก เนื่องจากการหายใจเร็วระหว่างออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายรับฝุ่นละอองเข้าไปมาก 
  5. ดื่มน้ำมากๆ และไม่สูบบุหรี่ในช่วงที่มีปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก 
  6. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงสัมผัสกับอากาศที่มีฝุ่นละออง หรือมีการใช้หน้ากากกันฝุ่น
  7. ไม่เผาขยะ โดยเฉพาะขยะที่เป็นสารพิษ เช่น พลาสติก ยางรถยนต์ รวมทั้งขยะทั่วไป 
  8. ลดการใช้รถยนต์ หรือใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลง